+36 70 574 1499 izabella@poros.hu

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szolgáltatás, mellyel a Megbízó a szerződés keretében megbízza a Megbízottat. A Megbízott a szerződés keretében vállalja a meghatározott szolgáltatás teljes körű elvégzését. A szerződés tárgyát képező munkák körében elvégzendő feladatok részletezését és feltételeit mellékletben részletezik.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megbízott:

A Megbízott vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat rendszeresen, megfelelő minőségben és határidőre teljesíti.

A Megbízott vállalja, hogy feladatai ellátása során tudomására jutott információkat, üzleti titokként kezeli és harmadik félnek nem adja át.

A Megbízott felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal. Mindennemű káresetről a Megbízó a Megbízottnak 2 munkanapon belül írásban értesítést küld.

Megbízó:

A Megbízó kötelezettséget vállal a Megbízott szerződésszerű teljesítésének elfogadására, és a vonatkozó ellenérték megfizetésére.

A Megbízó a teljesítés megkezdése előtt köteles a Megbízottnak átadni minden dokumentumot, információt, amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

A Megbízó nem érvényesíti kárát Megbízottal szemben azokban az esetekben, melyek a Megbízó hiányosságából fakadnak.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE

A szerződés annak aláírásával lép életbe és kölcsönösen megállapodott, illetve a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges időre szól.

A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

A Megbízott feladatait a szerződésben rögzített adatok alapján végzi a Megbízóval egyeztetett időpontban, időintervallumban. A szolgáltatás teljesítésének helye a szerződésben, illetve mellékletben rögzített objektum. A szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontja és gyakorisága felek kölcsönös megállapodása alapján a szerződésben, illetve mellékletben rögzített időpont és gyakoriság. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Megbízottnak az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

A szerződés kizárólag a Felek kölcsönös akaratából írásban módosítható. Bármelyik félnek jogában áll azt egy hónapos felmondási idővel, írásban felmondani. A Felek a felmondási idő alatt a szerződésben foglalt kötelezettségeiket teljesíteni tartoznak, azaz a Megbízott köteles a tevékenység végzésére a Megbízó pedig a megbízási díj megfizetésére. A szerződés megszűnésének napjával pedig felek egymással elszámolni tartoznak. Valamely Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett felmondó nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek a Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért, szintén a szerződésben rögzített díj illeti meg. A szolgáltatás árai kölcsönös megállapodás alapján tartalmazzák, vagy nem tartalmazzák a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felmerült egyéb költségeket. A megbízási díj kiegyenlítése a Megbízott részére az általa kiállított számla ellenében készpénzben vagy átutalás útján történik. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott 15 napig nem számol fel késedelmi kamatot, ezt követően azonban a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot számít fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.