+36 70 574 1499 izabella@poros.hu

 Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Az alábbi weboldalak böngészésének és a szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a
felhasználó elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat-ban foglaltakat, a személyes
adatok, a személyazonosító adatok és a személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére
vonatkozóan.

Weboldalak: timeforyou.hu, wpoldalkeszites.hu, kissizabella.hu

1. Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) és üzemeltető adatai:
Név: Poros-Kiss Izabella e.v.
Email: izabella@poros.hu
Telefon: +36 70 574 1499
Weboldalak: timeforyou.hu, wpoldalkeszites.hu
(Továbbiakban: weboldalak)
Székhely: 8100 Várpalota Erdődy P.T. u. 15. 
Adószám: 68181079-1-39
Nyilvántartási szám: 51363109
Kamarai nyilvántartási szám: HA68181079
NAIH regisztrációs szám: NAIH-121207/2017

2. Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Bt
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,
Szivárvány u. 1. fszt. 1.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat: Az adatkezelés célja:
Név Az azonosításhoz szükséges
Email cím Hírlevélküldés, ajánlatküldés

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogi alapot
• a hírlevelet kérő Felhasználók, továbbá
• azon szerződött partnerek esetében, akik a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy
jogszabály alapján kötelezően szolgáltatott adatokon túl további adatokat is közölnek a
számlában,
• valamint a Felhasználó hozzájárulását igénylő statisztikai célokat szolgáló sütik esetében.
A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) biztosítja a jogi alapot:
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
tehát a Szolgáltató valamennyi a honalapon az ÁSZF alapján igénybe vehető szolgáltatásához
(lásd. szolgáltatás csomagok és egyedi megoldások).

5. Az adatkezelés időtartama:
Az Ön kérésére történő törlésig. A hírlevelek végén található link segítségével bármikor
leíratkozhat.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Poros-Kiss Izabella e. v.
E-mail: izabella@poros.hu
Mobil: +36 70 574 1499

6./1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.

6./2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az
Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6./.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, vagy a hírlevelek végén elhelyezett
leíratkozás link segítségével kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

6./.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.

6./.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Cookie szabályzat
Cookie-k elhelyezése
Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó
számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon
nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére,
módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel
elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Weboldalak bizonyos funkcióit nem
vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók
elhelyezését.

9. Titoktartás
Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és azokat az Ön írásbeli engedélye nélkül harmadik
személy részére nem adja át.

10. Jogi háttér
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról.
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
(Infotv.)

Az adatvédelmi tájákoztatót itt tudod letölteni.